Stylowe Buty

Codziennie Nowe Modele dla Ciebie! W naszym sklepie Nowości to nie tylko puste hasło – to nasza filozofia. Praktycznie każdego dnia do naszego asortymentu trafiają świeże modele, które zapewniają Ci stały dostęp do nowych inspiracji. Nasza pasja do poszukiwania najnowszych trendów sprawia, że możesz być pewna, że zawsze znajdziesz tu coś wyjątkowego.

Regulamin Konkursu Facebook

Regulamin konkursu
„Za co kochasz zimę?

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Stylowe Buty Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Towarowej 20A, 89-600 Chojnice, NIP 5552108749.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Meta Platforms Ireland Limited. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane wyłącznie do Organizatora. Uczestnik zwalnia Meta Platforms Ireland Limited z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem. 
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.   
 4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).    


§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące terytorium Polski.
 2. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących profil SUMA-StyloweButy.pl na portalu społecznościowym Facebook, dostępnego pod adresem:https://www.facebook.com/sumabutyPL
 3. Konkurs trwa od 30 listopada 2023 do 7 grudnia 2023 godziny 23:59.
 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem konta Organizatora, prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/sumabutyPL


§ 3. Zadanie konkursowe

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:   

a) posiadanie publicznego konta w serwisie społecznościowym Facebook, polubienie konta SUMA-StyloweButy.pl na https://www.facebook.com/sumabutyPL oraz, 

b) odpowiedzenie na pytanie "Za co kochasz zimę?" oraz, 

c) opublikowanie odpowiedzi za pomocą funkcjonalności „dodaj komentarz” bezpośrednio pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/sumabutyPL na portalu społecznościowym Facebook oraz,   

d) oznaczenia 3 znajomych osób z Facebooka oraz,

e) bycie aktywnym na naszym ora współorganizatora konkursu profilu w serwisie społecznościowym Facebook, w postaci komentowania, likowania oraz udostępniania naszych treści publikowanych w serwisie społecznościowym Facebook oraz aktywność podczas transmisji LIVE oraz,

f) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień  

 1. Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.
 2. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:   

a) Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,   

b) Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,   

c) Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,   

d) Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,   

e) Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.     

 1. Uczestnik publikując pracę (utwór literacki) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.   
 2. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.   

 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W ramach Konkursu, nagrodzone zostanie jedna najlepsza, zdaniem Komisji Konkursowej, Praca konkursowa, za wykonanie których Komisja Konkursowa przyzna jedną Nagrody w postaci bonu o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym SUMA-StyloweButy.pl - www.stylowebuty.pl
 2. Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę za wykonanie tej Pracy konkursowej, które w ocenie Komisji Konkursowej będą najlepsze pod względem:

a) Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość Pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką musiał wykonać Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej,   

b) Estetyki wykonania – w zależności od formy Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik, oceniana będzie wyrazistość, zrozumiałe sformułowania oraz kreatywność Uczestnika,   

c) Formy wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie forma Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik – im trudniejsza forma, tym wyżej zostanie oceniona Praca konkursowa,   

d) Zgodność Pracy konkursowej z tematyką Konkursu – Praca konkursowe musi odpowiadać na pytanie wskazane w § 3 ust. 1. lit. b) Regulaminu,   

e) Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne Pracy konkursowej.   

 1. W ramach Konkursu, Organizator przyzna 1 nagrodę. 
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w piątek 8 grudnia 2023 w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym na profilu Facebook SUMA-StyloweButy.pl na https://www.facebook.com/sumabutyPL, w treści którego Organizator wskaże nazwy profilów Zwycięzców.   
 3. Warunkiem odebrania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, wysyłając maila na adres mailowy: kontakt@sumabuty.pl, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę dla Zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych osobowych, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (paczkomat).
 5. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.   
 6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca.   
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.   
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.    

 

§ 5. Uprawnienia Organizatora

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.   

§ 6. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem w terminie do dnia 21.12.2023. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sumabuty.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.   
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.   

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).   
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem.  
 3. Dane osobowe Uczestnika  będą przetwarzane w celu:   
 • przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu,     
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),      
 1.  Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:   
 • Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,   
 • Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: kontakt@sumabuty.pl
 1. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@sumabuty.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.   
 2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności  firmie kurierskiej/ Poczcie Polskiej za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody.   
 4. Uczestnikowi oraz osobie trzeciej przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.   
 5. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn nie zależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.   
 3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.   
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.     
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium